Om samhällets krav på läsfärdighet - Framtidens läromedel

I dagens samhälle ställs det höga krav på läsförmåga. Man ska förstå och kunna omsätta instruktioner och beskrivningar i vardagen. Man ska kunna tillgodogöra sig information på arbetet och man ska på fritiden följa händelseutvecklingen via tidningar och böcker. Detta resonerar författaren Torbjörn Lundgren om i denna film som togs fram i projektet Språka loss (2003) 

Med ny informationsteknik och rätt kunskap kan personer med läs- och skrivsvårigheter få hjälp att övervinna svårigheter de möter i läs- och skrivsituationer.
Kravspecifikationen som inleder skriften Framtidens läromedel handlar om hur text bör skrivas och förmedlas för personer som har läs- och skrivsvårigheter som inte beror på synnedsättning, hörselnesättning eller utvecklingsstörning.

Råden appliceras på läromedel och undervisning och åtföljs av en bakomliggande behovsinventering.

Framtidens läromedel skrevs 2001 och var ett första försök att samlat redovisa erfarenheter från flera projekt med inriktning på att utveckla och prova olika former av läs- och skrivstöd för personer med läs- och skrivsvårigheter. Skriften skrevs som en del i projektet Spåka Loss, som drevs av Dyslexiförbundet, med medel från Allmänna arvsfonden, under åren 1999 till 2003. Den producerades inom ramen för Hjälpmedelsinstitutets projekt Unga i focus, med stöd från Allmänna arvsfonden. I Språka loss medverkade också personer från Centrum för lättläst.

Även om titeln lyder Framtidens läromedel – för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi så är kravspecifikationen av så grundläggande karaktär att den är ännu relevant för dig som framställer skriven text.

Skriften finns också på engelska och har översatts av institutioner i Japan och Litauen .

På svenska och engelska finns pdf-filerna här nedanför.

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Framtidens läromedel
PDF icon The Educational Material of the Future